Algemene voorwaarden

Producten
Wij verkopen geen producten. Op woonaccessoires.nl worden uitsluitend advertenties van producten van derden weergegeven.
Voor vragen over de producten kunt u contact opnemen met de webshop welke de producten via onze website adverteert.
 

Aansprakelijkheid
Ondanks alle aan de samenstelling van deze website bestede zorg kan noch de redactie, noch de auteur, noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout op deze website.

Het bekijken en gebruiken van de informatie op deze website is voor uw eigen risico. Noch de uitgever, redactie en auteurs noch derden die vermeld staan op deze website noch derden die deze website hebben ontwikkeld zijn aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen voortkomen uit uw bezoek aan of gebruik van deze site.

Alle content is van algemene aard en kan en mag nimmer gebruikt en/of opgevat worden als een persoonlijk advies. Er kunnen geen rechten aan de informatie op de website worden ontleend.
Wij adviseren u voor een persoonlijk advies contact op te nemen met één van onze partners.
Indien u uitsluitend op basis van de informatie van deze website een beslissing neemt, dan bent u volledig zelf aansprakelijk voor de gevolgen. Deze website is hier niet voor bedoeld!

 

Disclaimer en Privacy
Op deze website zijn de volgende Disclaimer en Privacy Policy van toepassing.
Met het aanvaarden van de Algemene Voorwaarden geeft u tevens aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Disclaimer en de Privacy Policy.

 

Gebruik content
Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt worden, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen content of delen van deze pagina en website gebruiken. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

 

Reageren via reacties
Indien u een reactie plaatst op onze website dient u de algemeen in Nederland gehanteerde normen en waarden met betrekking tot uw taalgebruik te hanteren. Het is o.a. niet toegestaan om scheldwoorden te gebruiken en om andere gebruikers te beledigen.

 

Toegang verbieden
Het is woonaccessoires.nl toegestaan om u zonder opgaaf van redenen de toegang tot de website te ontzeggen.

 

Ongeldige voorwaarden en regels
Als om welke reden dan ook bepaalde regels en of voorwaarden van deze website niet uitvoerbaar zijn, dan zal de geldigheid van de overige regels en voorwaarden onverwijld van kracht blijven.

 

Op deze website is het Nederlands recht van toepassing.

Alle rechten voorbehouden.

Categorieën